گلچینی ازبرنامه ها و ابزارهای مفید در اینترنت - 2

11- برنامه ای برای امنیت کامپیوتر

45,643,613 بار از تارنمای cnet دانلود شده است

SPYBOT SEARCH & DESTROY
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنماهای بارگذاری:
www.kolla.de 
http://www.download.com/3000-2144-10122137.html?part=104443&subj=dlpage&tag=button

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

12- برنامه ای برای امنیت کامپیوتر

101,423,018 بار از تارنمای cnet دانلود شده

Ad-Aware SE Personal Edition 1.05
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
  www.lavasoft.com 

سیستم: Windows 98/Me/NT/2000/XP

13- برنامه ای برای دریانوردی

SEACLEAR
نوع برنامه: Freeware
بها: رایگان
تارنماهای بارگذاری:
 http://www.sping.com/seaclear

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

14- برنامه ای برای امنیت کامپیوتر

HIJACKTHIS
نوع برنامه:
Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
  www.siena.edu/antivirus

سیستم: Windows 98/Me/NT/2000/XP

15- برنامه ای برای ضبط  هرصدای قابل شنیدن از کامپیوتر به MP3/WAVE

SOUND CAPTURE
نوع برنامه: Free/Shareware
بها: رایگان/ $9.95
تارنماهای بارگذاری:
http://www.magicsofts.com

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

16- چند فونت فارسی از دانشگاه شریف

PERSIAN FONTS
نوع برنامه:
Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
   http://www.farsiweb.info/wiki

سیستم: Windows 98/Me/NT/2000/XP

 

17- برنامه ای برای ویرایش فایلهای MP3

MP TRIM
نوع برنامه: Free
بها: رایگان
تارنماهای بارگذاری:
http://www.mptrim.com  

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

18-  برنامه ای برای ضبط  هرصدای قابل شنیدن از کامپیوتر به MP3

FREECODER
نوع برنامه:
Freeware
بها: رایگان
تارنمای بارگذاری:
 
 http://www.soft32.com/download_26533.html
 

سیستم: Windows 98/Me/NT/2000/XP

 

19- برنامه ای برای تنظیم و بهینه سازی ویندوز

X-SETUP
نوع برنامه: Free
بها: رایگان
تارنماهای بارگذاری:
www.x-setup.net  

سیستم: Windows 98/Me/2000/XP

20-  برنامه ای برای ویرایش صدا

  • Convert files to/from different formats, such as wav, wma, mp3, ogg, aiff, au, vox and even raw binary data

GOLDWAVE
نوع برنامه:
Shareware
بها: 40 دلار
تارنمای بارگذاری:
  www.goldwave.com  

سیستم: Windows 98/Me/NT/2000/XP

 

   

بازگشت

بعدی